ngm_listbyte ngm_listbyte
Nordic AIF

En starkt växande AIF-marknad

Alternativa investeringsfonder har under de senaste åren blivit ett allt mer populärt investeringsformat. Fonderna ger ofta investerare möjlighet att investera i svårtillgängliga tillgångsslag som sällan går att nå via vanliga fonder. NGM erbjuder investerare en mängd olika AIF:er att välja bland.

Vad är en AIF?

En alternativ investeringsfond (AIF) är ett företag som bildats för kollektiva investeringar och som tar emot kapital från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för investerarna. En AIF fungerar i princip som en vanlig fond men har mindre strikta restriktioner på vad den får investera i, till exempel illikvida exponeringar som direktinvesteringar i fastigheter eller onoterade aktier och fonden kan emittera både räntebärande instrument (skuld) och aktier (eget kapital).

Varför börsnotera en AIF?

Den 22 juli 2013 trädde AIFM-direktivet i kraft och i Sverige implementerades direktivet genom lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Lagen innebär att många företag som tidigare inte var reglerade nu anses bedriva tillståndspliktig verksamhet. Exempel på bolag som kan omfattas av de nya reglerna är private equity-fonder och fastighetsfonder. För att en AIF-förvaltare ska få marknadsföra en AIF mot icke-professionella investerare i Sverige krävs ett marknadsföringstillstånd från Finansinspektionen. Ett sådant tillstånd utfärdas endast om fonden är upptagen till handel på en reglerad marknad, det vill säga börsnoteras. En börsnotering på Nordic AIF tillmötesgår detta eftersom Nordic AIF är ett marknadssegment på NGM:s reglerade marknad, Main Regulated.

Hur noterar man en AIF?

NGM erbjuder en snabb och kostnadseffektiv process för notering av olika instrumenttyper en AIF kan tänkas emitteras, som exempelvis preferensaktier, obligationer, kapitalandelsbevis och vinstandelslån. Det innebär bland annat att det varken krävs börsrevision eller legal granskning och det finns heller inget krav på att den verkställande direktören ska vara anställd i företaget. Förenklingarna möjliggörs av att Finansinspektionen själva gör en granskning i samband med AIF-förvaltarens tillståndsprövning. Den mindre omfattande noteringsprocessen gör noteringen väsentligt mer kostnadseffektiv än en vanlig bolagsnotering.