ngm_listbyte ngm_listbyte
Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter och cookies

1. Inledning

Nordic Growth Market NGM Aktiebolag (”NGM”, ” vi”, ”vår” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i vår verksamhet.

NGM bedriver börsverksamhet och handel i finansiella instrument. NGMs verksamhet står under Finansinspektionens tillsyn och regleras främst av lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. NGMs behandling av personuppgifter står under Integritetsskyddsmyndighetens tillsyn och följer dataskyddsförordningen.

Denna integritetspolicy redogör dels för den personuppgiftsbehandling som NGM vidtar vid utförande av våra tjänster, dels för den personuppgiftsbehandling som sker när du besöker NGM:s webbplats och använder webbplatsens tjänster.

Denna integritetspolicy beskriver hur och varför NGM behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har som registrerad samt vilka cookies som används och varför.

Vänligen notera att NGM utöver vad som anges i denna informationstext i olika sammanhang kan komma att lämna kompletterande information om viss särskild behandling av dina personuppgifter. NGM kan också komma att be om ditt samtycke för viss behandling.

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

NGM är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och i vår verksamhet. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta oss” längst upp på webbplatsen. Du hittar även vissa kontaktuppgifter längst ned på denna sida.

3. Hur samlas dina personuppgifter in?

I syfte att möjliggöra och underlätta kommunikation med kunder, leverantörer, emittenter, finansmarknadens aktörer och andra intressenter behandlar NGM personuppgifter. Insamlingen av personuppgifter kan ske via exempelvis e-post, telefonsamtal, post eller användning av NGMs tjänster.

Du bör inte skicka känsliga personuppgifter eller integritetskänsliga uppgifter till oss via e-post. Personuppgifter som förekommer i e-post kan komma att överföras till andra register och system inom NGM.

Personuppgifter samlas även in i samband med att du anmäler ditt intresse för prenumerationer av pressreleaser, nyhetsbrev, informationsutskick eller anmäler dig till en investerartävling. För att du ska kunna ta del av sådana utskick eller delta i sådana tävlingar måste du tillhandahålla oss efterfrågade uppgifter. Du kan alltid avanmäla dig från en prenumeration genom att följa instruktioner därom i utskicket eller kontakta oss.

Vi samlar även in personuppgifter i samband med att du använder vår webbplats, såsom uppgifter om IP-adress och användarbeteende/mönster (t.ex. vilka sidor du besöker och hur du scrollar och navigerar på webbplatsen). Sådana uppgifter samlas in med hjälp av cookies eller annan liknande teknologi. Läs närmare om cookies och vilka uppgifter vi samlar in genom cookies i avsnitt 8 nedan.

Vi behandlar även dina personuppgifter när du (i) söker lediga tjänster eller uppdrag, och (ii) anmäler ditt intresse för anställning eller uppdrag genom en s.k. intresseanmälan. Dina personuppgifter behandlas för det specifika ändamål för vilka du lämnat dem och sparas i två år efter (i) avslutad rekryteringsprocess eller (ii) från den tidpunkt du skickat in dem. Detta gäller oberoende av om du skickar dina uppgifter direkt till oss eller om NGM delges dem via extern part. Om du önskar att NGM sparar dina uppgifter i en längre period än vad som anges ovan, vänligen förtydliga detta i samband med din ansökan och/eller intresseanmälan.

Insamling av uppgifter kan därutöver ske via NGM:s samarbetspartner, däribland LinkedIn, Twitter och Facebook, vilket kan innebära att samarbetspartnern i sin tur översänder uppgifterna till NGM.

Vi avråder dig från att delge oss känsliga personuppgifter gällande etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa samt uppgifter om könstillhörighet. Vi förbehåller oss därmed rätten att, utan ditt medgivande, radera känsliga personuppgifter, liksom personuppgifter som avser andra än dig själv.

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter och med vilken rättslig grund?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av den rättsliga grund som anges nedan. Sammanställningen nedan kan komma att uppdateras, t.ex. i samband med att vi inför nya behandlingar. Vid väsentliga eller betydande förändringar kommer vi på lämpligt sätt meddela dig om sådana uppdateringar och ändringar.

Ändamål Rättslig grund
Kommunikation via e-post Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att möjliggöra och underlätta kommunikation med kunder, leverantörer och övriga intressenter.
Hantera (i) ansökningar om lediga tjänster eller uppdrag, och (ii) anmälningar om intresse för anställning eller uppdrag genom intresseanmälan Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att möjliggöra och underlätta kommunikation med personer som söker anställning hos NGM.
Administrera prenumeration av pressreleaser, nyhetsbrev och informationsutskick. Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna skicka ut pressreleasen, nyhetsbrevet eller informationen till dig.
Återaktivera din prenumeration, nyhetsbrev och informationsutskick (om du har avanmält dig). Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna erbjuda dig att återaktivera din prenumeration.
Investerartävling. Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna anordna och tillhandahålla investerartävlingen.
Marknadsföring (se kompletterande information i avsnitt 5 nedan). Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster.
Användarbeteenden och mönster. Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna förbättra vår webbplats, våra produkter och tjänster.
Framställning av statistik och analyser. Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna förbättra vår webbplats, våra produkter och tjänster.
Presentation av ledande befattningshavare i de noterade bolagen, så kallade insynspersoners handel, samt presentation av de största ägarna i de noterade bolagen. Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att sprida relevant och redan offentlig information till aktiemarknaden.
Publicering av mentorspersoners kontaktuppgifter på NGM:s hemsida, i syfte att möjliggöra för sökbarhet bland godkända mentorer samt att visa på vilka mentorer NGM har en affärsrelation med. Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att tillhandahålla relevant information till marknaden.

 

5. Marknadsföring

Om du har samtyckt till det kommer NGM eller våra samarbetspartners att via e-post skicka marknadsföring relaterad till NGM:s tjänster och/eller NGM:s medlemmars och emittenters produkter och tjänster liksom marknadsföring om investerartävlingar. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att följa instruktionerna i utskicken du får från oss eller kontakta oss.

Nyhetsbrev och andra informationsutskick kan komma att distribueras genom en domän eller ett varumärke som tillhör NGM eller en av NGM:s samarbetspartners. Domänen eller varumärket kommer i sådana fall att anges som avsändare.

Om du har samtyckt till det kan NGM komma att via sociala medier marknadsföra NGM:s tjänster och/eller NGM:s medlemmars och emittenters produkter och tjänster, samt investerartävlingar

6. Överföring av personuppgifter

För de ändamål som anges ovan överför NGM i vissa fall dina personuppgifter till andra bolag som NGM samarbetar med, t.ex. NGM:s medlemmar, emittenter och samarbetspartners till NGM, och till andra bolag inom NGM:s koncern. Sådan överföring kan t.ex. ske vid administration av pressreleaser, nyhetsbrev och informationsutskick. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra bolag, såsom arrangörer, lokalvärdar och administratörer, i samband med expemelvis en investerartävling. Vi kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådan överföring, exempelvis genom att ingå personuppgiftsbiträdesavtal eller andra lämpliga arrangemang.

Vissa av NGM:s underleverantörer befinner i sig länder utanför EU/EES. Överföring av personuppgifter kan således komma att ske till länder som är utanför EU/EES. I förekommande fall utreder NGM huruvida underleverantörerna uppfyller kraven på en adekvat skyddsnivå samt om de överföringar som görs till underleverantörerna omfattas av lämpliga skyddsåtgärder.

7. Hur länge lagras dina personuppgifter?

Uppgifter som du lämnar när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, pressreleaser och informationsutskick sparas så länge du prenumererar på sådana utskick samt för en efterföljande period om tolv månader.

Uppgifter som du lämnar när du anmäler dig till eller deltar i en investerartävling sparas till dess att du avanmäler dig eller upp till tolv månader efter att tävlingen avslutas. Uppgift om namn och resultat avseende deltagare som fått de tio bästa placeringarna sparas dock i tre år efter avslutad tävling. Observera att avanmälningar från utskick som relaterar till en investerartävling, och som görs under tävlingsperioden, kommer att verkställas omedelbart efter tävlingens avslutande.

Vad gäller information som samlas in via cookies framgår lagringstiden för insamlade uppgifter av avsnitt 8 nedan.

Övriga personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

8. Om cookies

Nedan beskrivs vilka cookies vi använder på vår webbplats och varför, samt hur du som besökare på vår webbplats kan undvika dessa cookies. Här används begreppet ”cookies” som ett samlingsnamn för web beacons, pixeltaggar och andra identifierare och/eller spårningstekniker.

NGM använder Google Analytics för de ändamål som anges nedan. Uppgifter som samlas in via Google Analytics, inklusive uppgifter om din IP-adress, behandlas dock även av Google. NGM ansvarar enbart för de behandlingar NGM utför och är således inte personuppgiftsansvarig för de behandlingar som Google utför. Du kan läsa om hur Google använder cookies och behandlar insamlad data och hur du kan kontrollera informationen som sänds till Google här: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=sv

Läs mer om cookies här

9. Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:

Du har rätt få information om huruvida NGM behandlar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till sådana personuppgifter (s.k. registerutdrag) med ytterligare information om behandlingen.

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas.

När behandling utförs med stöd av intresseavvägning, har du rätt att invända mot sådan behandling. Om invändning görs mot behandling för direktmarknadsföring ska personuppgifterna inte längre behandlas för detta ändamål.

Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

På begäran har du även rätt att, under vissa förutsättningar, få ut och ta med dig vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.

Om du anser att NGM behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i strid mot tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), se https://www.imy.se/.

10. Ändringar i denna integritetspolicy

NGM förbehåller sig rätten att revidera denna integritetspolicy från tid till annan. Ändringar kan vara påkallade som en följd av förändringar i gällande rätt. Datumet för den senaste ändringen anges under punkten 12 nedan. Vi rekommenderar dig att läsa denna policy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.

11. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Nordic Growth Market NGM AB, org. nr. 556556-2138
Regeringsgatan 52
111 56 Stockholm
Telefonnummer: 08 566 390 00
E-post: info@ngm.se

Du kan också alltid välja att kontakta vårt dataskyddsombud: dpo@ngm.se

12. Ikraftträdande

Denna integritetspolicy trädde i kraft den 25 maj 2018, senaste revideringen gjordes den 8 juni 2021.