Länkar

FINANSINSPEKTIONEN
På Finansinspektionens hemsida under marknadsinformation finns flera delar av intresse för främst noterade företag. Här finns en databas (kallad börsinformation) där alla pressmeddelanden och finansiella rapporter från de noterade bolagen har samlats.

www.fi.se

KOLLEGIET FÖR SVENSK BOLAGSSTYRNING
På denna hemsida finns den aktuella versionen av Svensk kod för bolagsstyrning. Denna är en samling riktlinjer för god bolagsstyrning som alla börsnoterade bolag är förpliktigade att tillämpa. För övriga bolag är koden frivillig att tillämpa. Koden kompletterar lagstiftning och andra regler genom att ange en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå.

www.bolagsstyrning.se

AKTIEMARKNADSNÄMNDEN
Aktiemarknadsnämnden (AMN) är ett självregleringsorgan som genom uttalanden, rådgivning och information verkar för god sed på den svenska aktiemarknaden.

www.aktiemarknadsnamnden.se

AKTIESPARARNA
Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation som bevakar aktiemarknaden. Aktiespararna har ofta närvarande på de noterade bolagens stämmor i syfte att skydda den vanliga aktieägaren genom att värna minoritetsskyddet och likabehandling.

www.aktiespararna.se

FINANSDEPARTEMENTET
På Finansdepartementets hemsida återfinns information om kommande lagstiftning, remissvar etc inom det finansiella området.

www.regeringen.se/finans

BOLAGSVERKET
Bolagsverket (BV) registrerar ändringar i bolagets styrelse, bolagsordning, aktiekapital mm och alla sådana förändringar måste anmälas till BV. Hos BV ska även finansiella rapporter såsom årsredovisningen registreras.

www.bolagsverket.se

RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING
Rådet verkar för att anpassa och utveckla god redovisningssed samt regelbunden finansiell rapportering för företag vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad i Sverige.

www.radetforfinansiellrapportering.se

FAR AKADEMI
Här återfinns information om böcker och utbildningar inom bland annat revision, redovisning, skattefrågor och börsjuridik. FAR Akademi ger bland annat ut boken “Börsvolymen” som utkommer med en årlig upplaga där lagregler, föreskrifter och självreglering inom börområdet finns samlade.

www.farakademi.se

EUROCLEAR SWEDEN
Euroclear Sweden (Euroclear) startade verksamheten 1971 under namnet Värdepapperscentralen, mer känt som VPC, och är från år 2008 en del av Euroclear group. Hos Euroclear beställer bolaget bland annat aktieböcker och andra bolagsstämmorelaterade tjänster.

www.ncsd.eu