ngm_listbyte ngm_listbyte

Bli medlem

Krav för att erhålla medlemskap

För att erhålla medlemskap på NGM krävs kortfattat att sökande ska:

  • vara ett värdepappersinstitut som har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § punkt 2, eller 3 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller utländskt företag som har tillstånd att i sitt hemland driva värdepappersrörelse som nyss nämnts och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ i hemlandet.
  • ha ett bundet eget kapital om minst 730 000 Euro.
  • av börsen bedömas ha ändamålsenlig organisation av verksamheten, nödvändiga riskhanteringsrutiner, säkra tekniska system och i övrigt vara lämplig att delta i handel vid börsen och efterföljande avveckling på ett tillfredsställande sätt.
  • ha minst två anställda mäklare som uppfyller de villkor som ställs av börsen.

Medlemsansökan

Tecknande av medlemskap inkluderar processer avseende:

  • Ansökan om medlemskap
  • Avtal om deltagande i handeln
  • Ansökan om godkännande och registrering av mäklare
  • Val av kommunikationssätt och leverantör
  • Val av handlarapplikation

Regler för medlemmar

Regler för medlemmar hittas under Regelverk.

Ansökningshandlingar för medlemskap