ngm_listbyte ngm_listbyte

Emittera finansiella instrument

Emittenter hos NGM har möjlighet att notera en mängd olika finansiella instrument på våra marknader:

  • Main Regulated är en reglerad marknad för notering och handel i aktier, alternativa investeringsfonder, obligationer, strukturerade produkter och börshandlade fonder.
  • Nordic SME är en oreglerad marknad för notering och handel i aktier i små och medelstora företag.
  • Nordic MTF är en oreglerad marknad för notering och handel i börshandlade produkter, strukturerade produkter, obligationer och börshandlade fonder.

Hur sker emittering

  1. Bli emittent hos NGM
  2. Registrera prospektet
  3. Skicka in noteringsdokumenten till NGM

Bli emittent hos NGM

Innan emittenten kan notera instrument på Nordic Growth Market måste emittenten underteckna Nordic Growth Markets åtagande om att följa börsens Regler för emittenter vars finansiella instrument är upptagna till handel på Main Regulated.

Kontakta etp@ngm.se för att komma igång.

Registrera prospektet

Om ett prospekt krävs enligt prospektförordningen (EU) 2017/1129 så ska prospektet ha tagits fram och registrerats av emittenten och ha godkänts av Finansinspektionen. Om de behöriga myndigheten inte är den svenska Finansinspektionen så ska ett intyg om passportering tillsändas Nordic Growth Market.

Användning av ett basprospekt

För finansiella instrument som har emitterats under ett basprospekt ska emittenten en gång om året tillsända Nordic Growth Market en kopia av basprospektet tillsammans med ett intyg om godkännande från den behöriga myndigheten.

Emittenten ska för varje basprospekt tillhandahålla Nordic Growth Market med ett tillstånd om att ansöka om notering av finansiella instrument på Nordic Growth Market.

Noteringsdokument

Därutöver ska följande noteringsdokument tillhandahållas:

  • Slutliga villkor (Final terms)
  • Noteringsblankett (Listing form)