ngm_listbyte ngm_listbyte
Unlimited turbo / Mini future BEST

Vad är Unlimited turbos/Mini futures BEST?

Unlimited turbos/Mini futures BEST är värdepapper som gör att du kan tjäna pengar i både upp- och nergång. Om du har en uppfattning om hur utvecklingen i t.ex. en aktie, index, råvara eller valuta kommer att bli, kan en Unlimited turbos/Mini futures BEST ge dig en hävstång på din investering.

Hävstång

Hävstångseffekten möjliggörs av att när du handlar en Unlimited turbos/Mini futures BEST så krävs det en mindre kapitalinsats än om du skulle köpa det underliggande tillgången direkt. Du kan därmed tillgodogöra dig motsvarande avkastning som den underliggande tillgången uppvisar med mindre investerat kapital.

Hur fungerar Unlimited turbos/Mini futures BEST?

En Mini future kan delas upp i följande delar:

  • Underliggande tillgång
  • Typ av Unlimited turbos/Mini futures BEST
  • Kapitalinsats
  • Finansieringsnivå
  • Paritet
  • Knock out-nivå
  • Riskpremie

Underliggande tillgång

Värdeutvecklingen i en Unlimited turbos/Mini futures BEST styrs av utvecklingen i dess underliggande tillgång som exempelvis kan vara en aktie, ett index eller en råvara.

Typ av Unlimited turbos/Mini futures BEST

Det finns två typer av Unlimited turbos/Mini futures BEST; Unlimited turbos/Mini futures BEST LONG och Unlimited turbos/Mini futures BEST SHORT. Tror du på en positiv prisutveckling i en underliggande tillgång kan du genom att köpa en Unlimited turbos/Mini futures BEST LONG skapa avkastning på ditt investerade kapital. Tror du på det motsatta, en nedåtgående prisutveckling i en underliggande tillgång, kan du genom att köpa en Unlimited turbos/Mini futures BEST SHORT skapa avkastning på ditt investerade kapital.

Kapitalinsatsen

Finansieringen av en Unlimited turbos/Mini futures BEST kan liknas vid med en fastighetsfinansiering. Den består nämligen av en kontantinsats samt en lånedel. Kontantinsatsen motsvarar kapitalinsatsen på en Unlimited turbos/Mini futures BEST. Kapitalinsatsen är ditt egna kapital i investeringen.

Finansieringsnivån

För att kunna finansiera inköpet av den underliggande tillgången som Knock out-warranten följer krävs det, förutom kapitalinsatsen, ett lån. Detta lån kallas i sammanhanget för finansieringsnivå. Precis som för ett bostadslån betalar man en ränta på lånedelen i en Unlimited turbos/Mini futures BEST LONG. Räntekostnaden läggs varje dag på finansieringsnivån, som ett skulduppräkningslån. I en Unlimited turbos/Mini futures BEST SHORT kan man i vissa fall erhålla en ränta, eftersom man då har ett tillgodohavande. Ränteeffekten behandlas mer ingående i nästa veckas nummer.

Paritet eller multiplikator

Det krävs flera Knock out-warranter för att kontrollera en enhet av den underliggande tillgången. Hur många som krävs beskrivs med hjälp av något som kallas multiplikator eller paritet.

Knock out-nivå

Med en investering i en Unlimited turbos/Mini futures BEST kan du aldrig bli skyldig mer pengar än du investerat. Detta beror på att utgivaren har byggt in en knock out funktion som garanterar att värdet på Unlimited turbos/Mini futures BEST aldrig kan bli negativt. En Unlimited turbos/Mini futures BEST har sin knock out nivå på exakt samma nivå som finansieringsnivån. Med andra ord, direkt värdet på underliggande tillgång snuddar vid knock out nivån förfaller instrumentet värdelöst.

Riskpremie

Ytterligare en viktig parameter att hålla koll på i Unlimited turbos/Mini futures BEST är riskpremien. Direkt underliggande tillgång når knock out nivån måste utgivaren börja avyttra sina positioner i den underliggande tillgången. Utgivaren tar en risk i att han inte kan få sålt sina positioner vid samma prisnivå som finansieringsnivån, vilket då leder till en förlust. För den risken tar utgivaren betalt i form av en riskpremie som de själva bestämmer storleken på. Riskpremien läggs på priset på Knock Unlimited turbos/Mini futures BEST.

Prissättning på en Unlimited turbos/Mini futures BEST

Unlimited turbos/Mini futures BEST LONG påverkas positivt när priset på den underliggande tillgången går upp. Priset (värdet) på instrumentet kan beräknas med följande formel:

((Pris på underliggande tillgång – Finansieringsnivå) / Paritet) + Riskpremie

Exempel: Ponera att du äger en Unlimited turbos/Mini futures BEST på Hennes & Mauritz med en finansieringsnivå på 210 kr och en paritet på 10. Vi antar att HM B står i 240 kr vid beräkningstillfället och att riskpremien är 5 öre (men som vi vet kan den variera).

Värdet på din på Knock out-köpwarrant på HMB = ((240 kr – 210 kr) / 10) +0,05 kr = 3,05 kr

Unlimited turbos/Mini futures BEST SHORT

Knock out-säljwarranten påverkas positivt när priset på underliggande tillgång går ner. Priset på instrumentet kan räknas ut med följande formel:

((Finansieringsnivå – Pris på underliggande tillgång) / Paritet) + Riskpremie

Exempel: Ponera att du äger en Unlimited turbos/Mini futures BEST SHORT på samma aktie, Hennes & Mauritz, med en finansieringsnivå på 260 kr och paritet på 10. Vi antar att HMB står i 240 kr vid beräkningstillfället och att riskpremien är 5 öre.
Värdet på din på Unlimited turbos/Mini futures BEST SHORT på HM B = ((260 kr – 240 kr) / 10) +0,05 kr = 2,05 kr

Räntekostnad för Unlimited turbos/Mini futures BEST

Som vi vet betalar man en ränta på finansieringsnivån på sin Unlimited turbos/Mini futures BEST LONG. Räntan baseras på marknadsläget och en marginal som bestäms av utgivaren, ränteeffekten räknas ut med följande formel:

((Finansieringskostnad x finansieringsnivå)/(365 dagar)) / pariteten

Exempel: Utgivaren ger ut en Unlimited turbos/Mini futures BEST LONG på Hennes & Mauritz med samma villkor som i exemplet ovan. Räntan sätts till STIBOR 1 mån + 2% i marginal. Vi ponerar att STIBOR 1 månad vid uträkningstillfället står i 1,89%.
(3,89% x 210 kr) / (365 / 10) = 0,0022 kr
Alltså kommer Unlimited turbos/Mini futures BEST LONG att minska i värde med 0,0022kr varje dag fram till slutdagen.

Ränteeffekt på en Unlimited turbos/Mini futures BEST SHORT

I en Unlimited turbos/Mini futures BEST SHORT har man ett tillgodohavande, vilket kan leda till en ränteintäkt. I vissa fall kan det dock bli en negativ ränteintäkt, det styrs helt av marknadsläget samt utgivarens marginal på räntan.
Exempel: STIBOR 1 mån står i 1,89% och utgivaren har en marginal på 2%. Detta leder till en negativ ränteintäkt (1,89 % – 2% = – 0,11%). Däremot om STIBOR 1 mån står i 3% kommer man få en positiv ränteintäkt (3% – 2% = 1%) Uträkningen sker med exakt samma formel som i exemplet för en Unlimited turbos/Mini futures BEST LONG.

Vilken risk innebär handel med Unlimited turbos/Mini futures BEST?

Handel med Unlimited turbos/Mini futures BEST innebär en hög risk. Hävstångseffekten fungerar åt båda hållen och du kan förlora hela ditt investerade kapital, dock aldrig mer.

Hur handlar jag Unlimited turbos/Mini futures BEST?

Unlimited turbos/Mini futures BEST kan du handla hos din bank eller mäklare.