ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6
Turbowarrant

Vad är turbowarranter?

En turbowarrant är ett värdepapper som kan ge en betydligt högre avkastning än t ex en traditionell aktieplacering. Om du har en uppfattning om hur utvecklingen i ett underliggande värdepapper kommer att bli, då kan du istället handla turbowarranter som är kopplade till detta värdepapper och få en hävstång i din investering.

Hävstång

Hävstångseffekten möjliggörs av att när du handlar turbowarranter så krävs det en mindre kapitalinsats än om du skulle köpa det aktuella värdepappret direkt.

Hur fungerar turbowarranter?

En turbowarrant kan uppdelas i följande delar:

 • Underliggande tillgång
 • Typ av warrant
 • Lösenpris
 • Slutdag
 • Stop loss-niv

Underliggande tillgång

Precis som för plain-vanilla warranter är turbowarrantens värdeförändring kopplad till utvecklingen i en underliggande tillgång. Exempel på underliggande tillgång kan vara en aktie, ett index, en råvara eller en valuta.

Typ av turbowarrant

En köpturbowarrant ökar i värde när priset på den underliggande tillgången ökar, och en säljturbowarrant ökar i värde när priset på den underliggande tillgången sjunker. Detta gör att du med turbowarranter kan skapa avkastning oavsett om den underliggande tillgången går upp eller ner, förutsatt att du har rätt i din marknadstro.

Lösenpris

Lösenpriset anger vilket värde den underliggande tillgången måste ha på slutdagen för att turbowarranten då ska ha ett värde. För en köpturbowarrant gäller att om den underliggande tillgången på slutdagen har ett högre värde än lösenpriset, har din köpturbowarrant ett värde, annars inte. För en säljturbowarrant gäller att om den underliggande tillgången på slutdagen har ett lägre värde än lösenpriset, har din säljturbowarrant ett värde, annars inte.

Slutdag

Turbowarranter har en begränsad livstid, eller löptid som det kallas, fram till en bestämd slutdag. Efter slutdagen förfaller turbowarranten och avnoteras från börsen.

Stop loss-nivå

Till skillnad från plain-vanilla warranten kan turbowarranten slås ut och avnoteras innan slutdagen. Det sker om värdet på den underliggande tillgången når det pris som utgör turbowarrantens bestämda barriär, även kallat stop-loss nivå eller knock-out nivå. När denna nivå vid något tillfälle under turbowarrantens löptid vidrörs, upphör handeln med instrumentet. Därefter startar en period på normalt 3-6 timmar där turbowarrantens slutliga värde fastställs av emittenten. Finns ett värde så kommer det att användas som grund för utbetalningar till innehavarens värdepappersdepå.

Värdet på en turbowarrant beror främst på utvecklingen i den underliggande tillgången. Villkoren för en turbowarrant sätts redan från emissionsdagen så att turbon alltid har ett realvärde. Det innebär att för en köpturbo är priset på underliggande tillgång högre än lösenpris, och för en säljturbo är priset på underliggande lägre än lösenpriset.

Barriären, eller stop-loss nivån som den också kallas, ser till att det villkoret alltid gäller eftersom denna nivå för en köpturbo antingen är över eller lika med lösenpriset. För en säljturbo är nivån antingen under eller lika med lösenpriset.

Värdet på slutdagen beräknas enligt följande:

 • Köpturbowarrant = (Pris på underliggande tillgång – lösenpris)/paritet
 • Säljturbowarrant = (Lösenpris – pris på underliggande tillgång)/paritet

Pariteten anger hur många turbowarranter som behövs för att kontrollera en underliggande tillgång. Värdet under löptiden kommer att skilja sig något från värdet på slutdagen. Den främsta anledningen till det beror på att emittenten får en räntekostnad genom att han ”lånar” dig pengar till att skapa hävstången i turbowarranten. Värdet vid eventuell nådd stop-loss nivå kommer att bero på en s.k. referenskurs. Referenskursen avläses under en referensperiod (normalt 3-6 timmar) och avser den lägst noterade kursen (köpturbowarrant) eller högst noterade kursen (säljturbowarrant) som den underliggande tillgången når under referensperioden. I vissa turbowarranter är dock barriärnivån lika med lösenpriset vilket innebär att det inte finns något värde kvar om underliggande tillgång når denna nivå.

För att beräkna slutvärdet kan följande formler användas:

 • Köpturbowarrant = (Referenskurs – lösenpris)/paritet
 • Säljturbowarrant = (Lösenpris – referenskurs)/paritet

Hävstång

Hävstången anger hur mycket turbowarranten värde förväntas att förändras i förhållande till den underliggande tillgången. En Turbowarrant med hävstång 5 förväntas förändras 5 gånger så mycket som den underliggande tillgången.

Elasticitet

Elasticiteten anger hur mycket turbons värde förväntas ändras i procent, när underliggande tillgång rör sig en procent.

Delta

Delta anger hur mycket turbowarranten bör röra sig i kronor när underliggande tillgång rör sig en krona. För turbowarranter är delta alltid nära 1 vilket innebär att turbon följer den underliggande tillgången ”ett-tillett” i kronor räknat.

Att välja turbowarrant

Följande steg bör du gå igenom för valet av turbowarrant som investering:

 • Välj underliggande tillgång.
 • Valet av vilken riktning du tror den underliggande tillgången kommer att röra sig (avgör om du ska köpa en köpturbo eller en säljturbo).
 • Bestäm dig för vilken hävstång du vill ha, och därmed vilken grad av risk du är villig att ta. Ju högre hävstång turbon har ju närmare kommer den underliggande tillgången att vara stop-loss nivån. Det innebär att risken ökar med hävstången.

Tänk på att

 • Turbon slås ut/avnoteras om den någon gång under löptiden når stop-loss nivån.
 • Att en investering i turbowarranter innebär hög risk.

Till skillnad mot vanliga warranter, påverkas turbowarranten marginellt av förändringar i den implicita volatiliteten. Den implicita volatiliteten uttrycker utfärdarens framtida förväntningar på rörelser i den underliggande tillgången. Detta gör att många ser turbowarranten som ett lämpligt tradinginstrument då den i princip rör sig 1:1 (ett till ett) med den underliggande tillgången.

Vilken risk innebär handel med turbowarranter?

Handel med turbowarranter innebär en hög risk. Hävstångseffekten fungerar åt båda hållen och du kan förlora hela ditt investerade kapital, dock aldrig mer.

Hur handlar jag turbowarranter?

Turbowarranter kan du handla hos din bank eller mäklare.