Regler – Nordic MTF

Nordic MTF är en marknadsplats för handel med aktier i mindre och medelstora tillväxtföretag. Marknadsplatsen drivs av NGM. Nordic MTF har inte samma juridiska status som en reglerad marknad och kraven på bolagen är mindre omfattande än på NGM Equity. Bolagen omfattas av den grundläggande informationsprincip som anger att all kurspåverkande information kring bolaget ska offentliggöras till marknaden genom ett pressmeddelande. Denna regel finns för att en investerare ska kunna bilda en välgrundad uppfattning om värdet på bolagets aktier. Bolagen på Nordic MTF behöver inte tillämpa svensk kod för bolagsstyrning eller redovisningsstandarderna IFRS.

NGM har valt att ersätta det tidigare listningsavtalet med ett regelverk för de bolag som har sina aktier listade på Nordic MTF. Den största förändringen är att handledningstexter har införts för att underlätta för läsaren och ge handledning i tolkningen av reglerna. Handledningstexten är inte bindande för bolagen utan utgör endast tolkningar av reglerna och den praxis som gäller.

Regelverket är indelat i framförallt listningsregler och informationsregler. Avsnitt 2.1 beskriver den listningsprocess som ett bolag som vill lista sina aktier på Nordic MTF ska gå igenom. Detta avsnitt rör alltså inte bolag som redan har sina aktier listade på Nordic MTF. Däremot berörs dessa bolag av de listningskrav som uppställs i övriga delar av kapitel 2, eftersom så gott som samtliga listningskrav gäller såväl vid listningstidpunkten som fortlöpande under listningen. I kapitel 4 återfinns informationsregler som reglerar den information som ett listat bolag ska offentliggöra till marknaden. Information om de regler om offentliga uppköpserbjudanden som Näringslivets Börskommitté (NBK) ursprungligen tagit fram, och som NGM gjort till sina regler, återfinns i kapitel 7.

Bolagen förbinder sig gentemot Börsen, genom att underteckna ett åtagande, att följa de vid var tid gällande reglerna samt underkasta sig de sanktioner som kan följa av en eventuell överträdelse av reglerna. Aktuellt regelverk återfinns alltid på www.ngm.se.

Regler för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF

Regler Nordic MTF – Gällande från och med den 3 juli 2016
Regelverk Nordic MTF – Securitized Derivatives and Special Bonds, Gällande från och med den 1 mars 2018