Regler på NGM Equity

En börs ska, enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LVPM), ha tydliga och öppet redovisade regler för upptagande av finansiella instrument till handel på en reglerad marknad (notering). Finansiella instrument får tas upp till handel endast om det finns förutsättningar för en rättvis, välordnad och effektiv handel. Finansinspektionen har i sina föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser utfärdat föreskrifter som kompletterar LVPM.

NGM har valt att ersätta det tidigare noteringsavtalet med ett regelverk för bolagen som har sina aktier noterade på NGM Equity. Den största förändringen är att handledningstexter har införts för att underlätta för läsaren och ge handledning i tolkningen av reglerna. Handledningstexten är inte bindande för bolagen utan utgör endast tolkningar av reglerna och den praxis som gäller.

Regelverket är indelat i framförallt noteringsregler och informationsregler. Avsnitt 2.1 beskriver den noteringsprocess som ett bolag som vill notera sina aktier på NGM Equity ska gå igenom. Detta avsnitt rör alltså inte bolag som redan har sina aktier noterade på NGM Equity. Däremot berörs dessa bolag av de noteringskrav som uppställs i övriga delar av kapitel 2, eftersom så gott som samtliga noteringskrav gäller såväl vid noteringstidpunkten som fortlöpande under noteringen. I kapitel 4 återfinns de informationsregler som reglerar den information som ett noterat bolag ska offentliggöra till marknaden. Information om de regler om offentliga uppköpserbjudanden som Näringslivets Börskommitté (NBK) ursprungligen tagit fram, och som NGM gjort till sina regler, återfinns i kapitel 6. Dessa regler har också varit föremål för en översyn och trädde i kraft i sin nya lydelse den 1 juli 2012.

Bolagen förbinder sig gentemot Börsen, genom att underteckna ett åtagande, att följa de vid var tid gällande reglerna samt underkasta sig de sanktioner som kan följa av en eventuell överträdelse av reglerna. Aktuellt regelverk återfinns alltid på www.ngm.se. Regelverket har nu varit föremål för en översyn. De väsentligaste ändringarna vid denna översyn består i att reglerna om oberoende styrelseledamöter samt reglerna rörande beslut om transaktioner med närstående har tagits bort. I dessa delar ska bolagen i stället tillämpa det som sägs i avsnitt III punkt 4 i Svensk kod för bolagsstyrning (beträffande styrelseledamöterna) respektive Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05 (initiativuttalande rörande närståendetransaktioner).

 

Regler för bolag vars aktier är noterade på NGM Equity

Börsregler NGM Equity – Gällande från och med den 3 juli 2016