Winner of the Best
Exchange Award 2016

Regelbunden finansiell information

Nordic Growth Market NGM AB (”NGM-börsen”) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ålagts att övervaka regelbunden finansiell information från emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på reglerad marknad som drivs av NGM-börsen (”redovisningstillsyn”). Kompletterande bestämmelser om övervakningen finns även i Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2007:17 om verksamhet på marknadsplatser.

Syftet med redovisningstillsynen, som sker enligt samma ramregelverk vid samtliga reglerade marknader inom EES, är att skydda investerare och upprätthålla förtroendet för värdepappersmarknaden samt att bidra till en konsekvent tillämpning av redovisningsreglerna i den finansiella informationen inom EES. Detta harmoniserade och tydliga regelverk bidrar till den kvalitetsstämpel en börsnotering innebär och stärker de börsnoterade bolagens förtroende hos investerare och andra intressenter, jämfört med bolag på listor utanför den reglerade sfären.

Som ett led i detta arbete biträder NGM-börsen Finansinspektionen i det europeiska tillsynssamarbetet som bedrivs inom ramen för European Enforcers Coordinating Sessions (”EECS”) och den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (”ESMA”).

Tre områden i fokus för granskning av finansiella rapporter under 2017

Den 28 oktober 2016 beslutade ESMA att följande tre områden ska prioriteras vid granskningen av de finansiella rapporterna under 2017 (årsredovisning 2016 samt delårsrapporter under 2017)

 • Presentation av finansiell utveckling,
  – poster, rubriker och delsummor i resultaträkningen
  – segmentsinformation
  – övrigt totalresultat
  – vinst per aktie
  – alternativa nyckeltal (APM)
 • Finansiella instrument: distinktionen mellan eget kapitalinstrument och finansiella skulder, och
 • Upplysningar om kommande IFRS påverkan på de finansiella rapporterna (IFRS 9 Finansiella instrument, IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder och IFRS 16 Leasing).
 • Brexit

Pressmeddelandet finns att läsa i sin helhet här

Den 3 juli 2016 infördes nya riktlinjer i EU om alternativa nyckeltal (”Alternative Performance Measures”, ”APM”). Med ett alternativt nyckeltal avses enligt dessa riktlinjer ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, finansiellt resultat eller kassaflöden. Det är inte ett sådant finansiellt mått som definieras eller anges i tillämpliga regler för finansiell rapportering (t.ex. IFRS). Riktlinjerna är tillämpliga på värdepapper upptagna till handel på reglerad marknad och gäller för rapporter upprättade efter den 3 juli 2016. Svenska Finansinspektionen har informerat om att myndigheten anser att riktlinjernas legala ställning är att jämställa med svenska allmänna råd. Riktlinjerna träffar inte bara finansiella företag utan även icke-finansiella. APM-riktlinjer gäller utöver finansiella rapporter och prospekt även pressmeddelanden som offentliggörs i enlighet med Marknadsmissbruksförordningen och exempelvis i samband med förvärv är det viktigt att se till de nyckeltal som presenteras gällande det förvärvade bolaget innehåller den information dessa riktlinjer kräver. Detta kan exempelvis gälla nyckeltal som EBITDA och justerad EBIT samt det blir extra viktigt för en investerare att få information om hur dessa nyckeltal har definierats om definitionen skiljer sig från praxis på marknaden kring dessa nyckeltals olika poster. Ifall den information som krävs av APM-riktlinjerna inte kan lämnas ska inte ett sådant nyckeltal inkluderas i pressmeddelandet.

Pressmeddelandet finns att läsa i sin helhet här

Övrigt

ESMA publicerade under 2015 riktlinjer om tillsynen över finansiell information.

Riktlinjerna finns att läsa i sin helhet här

ESMA publicerade även ett uttalande där börsföretag uppmanas att förbättra upplysningar i finansiella rapporter under 2015.

Uttalandet finns att läsa i sin helhet här

Under 2015 inkom NGM-börsen med ett remissvar avseende betänkandet en ny ordning för redovisningstillsyn (SOU 2015:19)

Fi 2015-1220 Remissvar redovisningstillsyn

 

2016
Årsrapport redovisningstillsyn 2016 Offentlig
2015
Årsrapport redovisningstillsyn 2015 Offentlig
ESMA Årsrapport 2015
2014
Årsrapport redovisningstillsyn 2014 Offentlig
ESMA Årsrapport 2014
2013
Årsrapport redovisningstillsyn 2013 Offentlig
ESMA Årsrapport 2013
2012
Årsrapport redovisningstillsyn 2012 Offentlig
ESMA Årsrapport 2012
2011
Årsrapport redovisningstillsyn 2011 Offentlig
ESMA Årsrapport 2011
2010
Årsrapport redovisningstillsyn 2010 Offentlig
2009
Årsrapport redovisningstillsyn 2009 Offentlig
2008
Årsrapport redovisningstillsyn 2008 Offentlig
2007
Årsrapport redovisningstillsyn 2007 Offentlig