Winner of the Best
Exchange Award 2016

Regelbunden finansiell information

Nordic Growth Market NGM AB (”NGM-börsen”) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ålagts att övervaka regelbunden finansiell information från emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på reglerad marknad som drivs av NGM-börsen (”redovisningstillsyn”). Kompletterande bestämmelser om övervakningen finns även i Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2007:17 om verksamhet på marknadsplatser.

Syftet med redovisningstillsynen, som sker enligt samma ramregelverk vid samtliga reglerade marknader inom EES, är att skydda investerare och upprätthålla förtroendet för värdepappersmarknaden samt att bidra till en konsekvent tillämpning av redovisningsreglerna i den finansiella informationen inom EES. Detta harmoniserade och tydliga regelverk bidrar till den kvalitetsstämpel en börsnotering innebär och stärker de börsnoterade bolagens förtroende hos investerare och andra intressenter, jämfört med bolag på listor utanför den reglerade sfären.

Som ett led i detta arbete biträder NGM-börsen Finansinspektionen i det europeiska tillsynssamarbetet som bedrivs inom ramen för European Enforcers Coordinating Sessions (”EECS”) och den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (”ESMA”).

Tre områden i fokus för granskning av finansiella rapporter under 2015

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har den 27 oktober 2015 beslutat om att följande tre områden ska prioriteras vid granskningen av de finansiella rapporterna för 2015.

  • Marknadsklimatets inverkan på de finansiella rapporterna (t. ex. lågränteläget, exponering av valutakursrisker och volatilitet i råvarupriser);
  • Kassaflödesanalysen och tillhörande upplysningar;
  • Värdering till verkligt värde och tillhörande upplysningar.

 

Esma lyfter även fram några av de prioriterade områdena för 2014 eftersom de fortfarande bedöms som aktuella. Myndigheten påpekar också att det är viktigt att företagen redan nu utreder effekterna av de nya standarderna IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, och börjar anpassa sina processer och system till dem. Även tidigare års beslutade fokusområden kommer att beaktas vid granskningen av de finansiella rapporterna för 2015.

Pressmeddelandet finns att läsa i sin helhet här

ESMA har publicerat riktlinjer om tillsyn över finansiell information. Dessa finns att läsa här

ESMA har även publicerat ett uttalande där börsföretag uppmanas att förbättra upplysningar i finansiella rapporter. Uttalandet återfinns i sin helhet här

NGM-börsens remissvar avseende betänkandet en ny ordning för redovisningstillsyn (SOU 2015:19)

Fi 2015-1220 Remissvar redovisningstillsyn

 

2015
Årsrapport redovisningstillsyn 2015 Offentlig
ESMA Årsrapport 2015
2014
Årsrapport redovisningstillsyn 2014 Offentlig
ESMA Årsrapport 2014
2013
Årsrapport redovisningstillsyn 2013 Offentlig
ESMA Årsrapport 2013
2012
Årsrapport redovisningstillsyn 2012 Offentlig
ESMA Årsrapport 2012
2011
Årsrapport redovisningstillsyn 2011 Offentlig
ESMA Årsrapport 2011
2010
Årsrapport redovisningstillsyn 2010 Offentlig
2009
Årsrapport redovisningstillsyn 2009 Offentlig
2008
Årsrapport redovisningstillsyn 2008 Offentlig
2007
Årsrapport redovisningstillsyn 2007 Offentlig