Beslut vid överträdelser – 2010

 Beslut 23
 Beslutet avser:

 • Upplysningar kring transaktioner med närstående saknar transaktionsbelopp, de utestående mellanhavandenas storlek samt villkor
 • Avsaknad av jämförande information för moderbolagets balansräkning för motsvarande period föregående år
 • Avsaknad av information rörande redovisning av förändringar av skulder och eget kapital i balansräkningen för moderbolag och koncern
 • Missvisande redovisning av tillgångar i rapport över finansiell ställning
  Beslut 23 2010 Offentligt
 Beslut 22
 Beslutet avser:

 • Avsaknad av särredovisning av de viktigaste in- och utbetalningarna under perioden i kassaflödet
 • Avsaknad av redovisning av väsentliga händelser efter delårsperiodens slut
 • Avsaknad av kvantitativa upplysningar kring nyemission
 • Missvisande redovisning av tillgångar i rapport över finansiell ställning
  Beslut 22 2010 Offentligt
 Beslut 21
 Beslutet avser:

 • Ersättingsriktlinjer till ledande befattningshavare
 • Risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningberättelsen
 • Information om emissioner i förvaltningsberättelsen
 • Avsaknad av upplysningar kring avsättningar
  Beslut 21 2010 Offentligt
 Beslut 20
 Beslutet avser:

 • Avsaknad av beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför i förvaltningsberättelsen
 • Avsaknad av särredovisning av immateriella och materiella anläggningstillgångar
  Beslut 20 2010 Offentligt
 Beslut 19
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 18
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 17
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 16
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 15
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 14
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 13
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 12
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 11
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 10
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 9
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 8
 Beslutet avser:

 • Avsaknad av information om större kunder
  Beslut 8 2010 Offentligt
 Beslut 7
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 6
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 5
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 4
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 3
 Beslutet avser:

 • Avsaknad av beskrivning av säsongeffekter
 • Ofullständig information angående transaktion med närstående
  Beslut 3 2010 Offentligt
 Beslut 2
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 1
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats