Beslut vid överträdelser – 2009

 Beslut 33
 Beslutet avser:

 • Bolaget har redovisat förvärv av verksamheten i ett utländskt bolag på ett felaktigt sätt
  Beslut 33 2009 Offentligt
 Beslut 32
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 31
 Beslutet avser:

 • Avsaknad av kommentarer angående bolagets säsongsvariationer
  Beslut 31 2009 offentlig
 Beslut 30
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 29
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 28
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 27
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 26
 Beslutet avser:

 • Avsaknad av upplysning i redovisningsprinciper om att årsredovisningslagen (ÅRL) tillämpas vid upprättande av årsredovisning för moderbolaget
 • Avsaknad av upplysning om förvärvsobjekts intäkt samt resultat under perioden som om förvärvstidpunkten för rörelseförvärvet hade varit början av denna period
 • Jämförande information saknas avseende löner, ersättningar och sociala kostnader (5:20 ÅRL) samt pensioner och liknande (5:22 ÅRL) som lämnas i not
  Beslut 26 2009 offentlig
 Beslut 25
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 24
 Beslutet avser:

 • Avsaknad av jämförelseperiod för motsvarande kvartal föregående år i rapporten över finansiell ställning
 • Avsaknad av rubriker och delsummeringar i koncernens kassaflödesanalys, jämfört med senaste årsredovisningen
 • Felaktig placering av information om resultat per aktie samt avsaknad av redovisning av resultat per aktie före och efter utspädning
  Beslut 24 2009 offentlig
 Beslut 23
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 22
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 21
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 20
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 19
 Beslutet avser:

 • Avsaknad av särredovisning av emissionskostnader hänförliga till nyemissionen under finansieringsverksamheten i koncernens kassaflödesanalys
  Beslut 19 2009 offentlig
 Beslut 18
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 17
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 16
 Beslutet avser:

 • Avsaknad av upplysningar om intäkters/nettoomsättnings fördelning på respektive intäktsslag i not
  Beslut 16 2009 offentlig
 Beslut 15
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 14
 Beslutet avser:

 • Koncernens resultaträkning följer ej uppställningsformen enligt punkt 91, IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
 • Bolaget har ej redovisat tilläggupplysningar i enlighet med 5 kap. 14 § årsredovisningslagen
 • Bolaget har inte lämnat upplysningar avseende finansiella instrument i enlighet med IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar
  Beslut 14 2009 offentlig
 Beslut 13
 Beslutet avser:

 • Bolaget har inte i förvaltningsberättelsen lämnat upplysningar om rörlig ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med 6 kap. 1a § årsredovisningslagen
 • Bolaget har inte lämnat upplysningar om operationella leasingavtal i enlighet med punkt 35, IAS 17 Leasingavtal
  Beslut 13 2009 offentlig
 Beslut 12
 Beslutet avser:

 • Bolaget har inte angett föreslagna riktlinjer från styrelsen med giltighet fr.o.m. kommande årsstämma avseende ersättning till ledande befattningshavare enligt 6 kap. 1a § Årsredovisningslagen
 • Bolagets uppställningsform och beteckningar för balansräkningen överensstämmer inte med 3 kap. 3 § Årsredovisningslagen, bilaga 1
  Beslut 12 2009 offentlig
 Beslut 11
 Beslutet avser:

 • Koncernens resultaträkning följer ej uppställningsformen enligt punkt 91, IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
 • Bolaget har inte redovisat dotterbolags nedskrivning av varulager i enlighet med punkt 16, 17 och 23 IAS 34 Delårsrapportering
 • Bolaget har inte lämnat tilläggsupplysningar avseende väsentliga beloppsförändringar i enlighet med Årsredovisningslagen 9 kap. 3 §
  Beslut 11 2009 offentlig
 Beslut 10
 Beslutet avser:

 • Bolaget har inte på ett rättvisande sätt redogjort för exponering och resultatpåverkan från valutakursförändringar i enlighet med IAS 34 punkt 16C och 23
 • Rubriker och delsummeringar stämmer ej överens med uppställningen i senaste årsredovisningen i enlighet med IAS 34 punkt 10 samt 9 kap. 3§ Årsredovisningslagen
  Beslut 10 2009 offentlig
 Beslut 9
 Beslutet avser:

 • Bolaget har i delårsrapport redovisat en uppskjuten skattefordran. Redovisningen av den uppskjutna skattefordran är en form av framåtriktad information och Bolaget måste därför följa bestämmelsen i bilaga 2, punkt 14, till noteringsavtalet vid eventuella förändringar i bedömningen
  Beslut 9 2009 offentlig
 Beslut 8
 Beslutet avser:

 • Bolaget har under inte lämnat fullständiga upplysningar om förvärv av bolag i enlighet med IFRS 3 och IAS 34
  Beslut 8 2009 offentlig
 Beslut 7
 Beslutet avser:

 • Bolaget har i förvärvsanalys använt felaktiga beräkningsgrunder för uppskjuten skatt
  Beslut 7 2009 offentlig
 Beslut 6
 Beslutet avser:

 • Bolaget har inte, enligt IAS 34, lämnat upplysning om vilket regelverk som delårsrapporten är upprättad i enligt med
 • Bolaget har inte redogjort för tillämpade redovisningsprinciper i enlighet med IAS 34
 • Bolaget har inte informerat om förvärv i enlighet med IAS 34
 • Bolaget har inte informerat om förpliktelse i enlighet med IAS 34 och IAS 37
 • Bolaget har inte redovisat reducering av konvertibler i enlighet med IAS 34
  Beslut 6 2009 offentlig
 Beslut 5
 Beslutet avser:

 • Enligt IAS 34 ska finansiella rapporter i sammandrag som minimum innehålla alla rubriker och delsummeringar som redovisades i företagets senaste årsredovisning. Bolaget har inte redovisat i enlighet med ovan avseende koncernens resultaträkning
 • Bolagets halvårsrapport är inte undertecknad i enlighet med 16 kap. 10 § lag om värdepappersmarknaden och 2 kap. 7 § årsredovisningslagen
  Beslut 5 2009 offentlig
 Beslut 4
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 3
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 2
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 1
 Beslutet avser:

 • Beslutet har återkallats