Beslut vid överträdelser – 2008

 Beslut 16
 Beslutet avser:

 • Bolaget har inte i sin årsredovisning på ett korrekt sätt, utifrån IAS 8, beskrivit motivet för att justera resultatet 2006
  Beslut 16 2008 offentlig
 Beslut 15
 Beslutet avser:

 • Bolaget har i årsredovisningen inte lämnat upplysningar om finansiella instrument i enlighet med IFRS 7
 • Bolaget saknar segmentinformation i delårsrapporterna trots att man i årsredovisningen uppger att man tillämpar IFRS 8 Rörelsesegment
 • Bolaget har redovisat vissa investeringar som ”Förskott till leverantör” utan att tydligt ange vad posten avser eller principen för kostnadsföring
  Beslut 15 2008 offentlig
 Beslut 14
 Beslutet avser:

 • Bolaget har redovisat avyttring av dotter- respektive dotterdotterbolag i enlighet med IRFS 5 och IAS 34
 • Bolaget har i strid med IAS 1 redovisat avyttrade bolag som extraordinär intäkter och kostnader
 • Bolaget har inte redovisat en väsentlig nedskrivning av fordran i enlighet med IAS 34
 • Bolaget har inte upplyst om rättstvist i enlighet med IAS 34
  Beslut 14 2008 offentlig
 Beslut 13
 Beslutet avser:

 • Bolagets finansiella rapporter saknar upplysningar om vilka redovisningsprinciper som tillämpas för anläggningstillgångar som avyttras eller innehas för försäljning
 • Bolaget har inte redovisat rörelseförvärv och immateriella tillgångar i enlighet med IFRS 3 resp. IAS 38
 • Bolaget har inte vid rörelseförvärv redovisat uppskjuten och därtill hänförlig goodwill i enlighet med IFRS 3
  Beslut 13 2008 offentlig
 Beslut 12
 Beslutet avser:

 • Bolaget har inte på ett korrekt sätt informerat om och redovisat en förmånsbestämd pensionsplan i enlighet med IAS 19
  Beslut 12 2008 offentlig
 Beslut 11
 Beslutet avser:

 • Bolaget har inte på ett korrekt sätt redovisat avyttrad verksamhet i enlighet med IFRS 5
  Beslut 11 2008 offentlig
 Beslut 10
 Beslutet avser:

 • Bolaget har inte upprättat en känslighetsanalys i enlighet med IFRS 7
  Beslut 10 2008 offentligt
 Beslut 9
 Beslutet avser:

 • Bolaget har tillämpat Redovisningsrådets rekommendation (RR) 20 istället för RR 32:06
  Beslut 9 2008 offentligt
 Beslut 8
 Beslutet avser:

 • Rubrikerna i delårsrapporten överensstämmer inte med årsredovisningen i enlighet med IAS 34
 • Bolaget har inte kommenterat att redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med senaste årsredovisningen i enlighet med IAS 34
 • Information om moderbolaget har inte lämnats i halvårsrapporten i enlighet med årsredovisningslagen 9 kap 3 och 5 §§
  Beslut 8 2008 offentligt
 Beslut 7
 Beslutet avser:

 • Större förändringar avseende kundfordringar på koncernföretag har inte kommenterats i delårsrapporten i enlighet med IAS 34 pkt. 6
  Beslut 7 2008 offentligt
 Beslut 6
 Beslutet avser:

 • Bolaget har inte i rätt tid lämnat upplysningar om förvärvet i enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv
  Beslut 6 2008 Offentligt
 Beslut 5
 Beslutet avser:

 • Bolaget har tillämpat Redovisningsrådets rekommendation (RR) 1-29 istället för RR 32:0
  Beslut 5 2008 Offentligt
 Beslut 4
 Beslutet avser:

 • Bolaget har inte beskrivit väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer i enlighet med årsredovisningslagen 9 kap 5 §
 • Information om moderbolaget har inte lämnats i halvårsrapporten i enlighet med årsredovisningslagen 9 kap 3 och 5 §§
 • Bolaget har inte upplyst om närståendetransaktioner i enlighet med IAS 34
 • Bolaget har inte angett att delårsrapporterna är upprättade enligt IAS 34
  Beslut 4 2008 Offentligt
 Beslut 3
 Beslutet avser:

 • Bolaget har inte lämnat information om förändringar i eget kapital i enlighet med IAS 34 punkt 20 c
 • Information om moderbolaget har inte lämnats i halvårsrapporten i enlighet med årsredovisningslagen 9 kap 3 och 5 §§
  Beslut 3 2008 Offentligt
 Beslut 2
 Beslutet avser:

 • Redovisning av överkurs i samband med nyemission i enlighet med URA 47
 • Bolaget har inte upplyst om närståendetransaktioner i enlighet med IAS 34
  Beslut 2 2008 Offentligt
 Beslut 1
 Beslutet avser:

 • Försäljning av dotterbolag där bolaget redovisat med tillämpning av IFRS 5
 • Justering av emissionskostnader som belastat tidigare period. Bolaget skulle ha redovisat i enlighet med IAS 8
 • Bolaget har inte upplyst om närståendetransaktioner i enlighet med IAS 34
  Beslut 1 2008 Offentligt