Marknadsövervakning

Marknadsövervakningen är en självständig övervakande funktion inom NGM-börsen. Marknadsövervakningens primära syfte är att upprätthålla förtroendet i marknaden. Detta sker genom en kontinuerlig kontroll och granskning av handeln och informationsflödet i marknaden.Målsättningen är att alla investerare ska kunna basera sina investeringsbeslut på samma information.

I samband med att öppenhetsdirektivet implementerades den 1 juli 2007 ska NGM-börsen även övervaka att emittenterna uppfyller de krav som ställs på bolagets finansiella redovisning i relation till reglerna kring regelbunden finansiell information. Denna utökade övervakning sorterar under marknadsövervakningen och sker genom en särskilt sammansatt granskningskommitté bestående av personal från NGM och externa redovisningsspecialister. Syftet med övervakningen är att skydda investerare och främja allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden.

 


Kontakt
marknadsovervakningen@ngm.se

Telefon: 08 566 390 55
Fax: 08 566 390 01