Winner of the Best
Exchange Award 2016

Bli medlem

För att erhålla medlemskap krävs kortfattat att sökande ska:

  • vara värdepappersinstitut som har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § punkt 2, eller 3 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller utländskt företag som har tillstånd att i sitt hemland driva värdepappersrörelse som nyss nämnts och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ i hemlandet.
  • ha ett bundet eget kapital om minst 730 000 Euro.
  • av börsen bedömas ha ändamålsenlig organisation av verksamheten, nödvändiga riskhanteringsrutiner, säkra tekniska system och i övrigt vara lämplig att delta i handel vid börsen och efterföljande avveckling på ett tillfredsställande sätt.
  • ha minst två anställda mäklare som uppfyller de villkor som ställs av börsen.

 

Tecknande av medlemskap inkluderar processer avseende:

  • Ansökan om medlemskap
  • Avtal om deltagande i handeln
  • Ansökan om godkännande och registrering av mäklare
  • Val av kommunikationssätt och leverantör
  • Val av handlarapplikation

Regler för medlemmar

Medlemsregler (gäller from 2014-07-01)
Makuleringsriktlinjer NDX (gäller från 21 juli 2014)
Liquidity provider guidelines

Ansökningshandlingar

Ansökan om medlemskap
Ansökan om tillstånd att erbjuda direkt marknadstillträde (DMA) eller sponsrat marknadstillträde (SA)
Avtal om deltagande i handeln sept 2010
Ansökan om godkännande och registrering av mäklare sept 2010
Member Account Setup Request