Bli medlem

För att erhålla medlemskap krävs kortfattat att sökande ska:

  • vara värdepappersinstitut som har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § punkt 2, eller 3 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller utländskt företag som har tillstånd att i sitt hemland driva värdepappersrörelse som nyss nämnts och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ i hemlandet.
  • ha ett bundet eget kapital om minst 730 000 Euro.
  • av börsen bedömas ha ändamålsenlig organisation av verksamheten, nödvändiga riskhanteringsrutiner, säkra tekniska system och i övrigt vara lämplig att delta i handel vid börsen och efterföljande avveckling på ett tillfredsställande sätt.
  • ha minst två anställda mäklare som uppfyller de villkor som ställs av börsen.

 

Tecknande av medlemskap inkluderar processer avseende:

  • Ansökan om medlemskap
  • Avtal om deltagande i handeln
  • Ansökan om godkännande och registrering av mäklare
  • Val av kommunikationssätt och leverantör
  • Val av handlarapplikation

Regler för medlemmar

Medlemsregler (gäller from 2014-07-01)
Member Rules 20171117
Member Rules 20180103
Makuleringsriktlinjer NDX (gäller från 21 juli 2014)
Liquidity provider guidelines
Liquidity Provider Rules 20180103

Ansökningshandlingar

Membership application
Ansökan om tillstånd att erbjuda direkt marknadstillträde (DMA) eller sponsrat marknadstillträde (SA)
Agreement regarding participation in trading
Ansökan om godkännande och registrering av mäklare sept 2010
Member Account Setup Request