ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6

Visselblåsning

NGM eftersträvar en hög ambitionsnivå när det gäller ansvarstagande, ärlighet och god affärsetik. NGM:s verksamhet ska drivas i enlighet med gällande och tillämpliga lagar, föreskrifter, övriga regler och marknadspraxis samt med fokus på kundens bästa och anställdas hälsa och säkerhet. NGM:s verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende för bolaget upprätthålls samt att verksamheten präglas av god affärssed och konsekvent agerande.

Såväl medarbetare på NGM som externa parter kan rapportera misstankar om allvarliga omständigheter, missförhållanden, brott eller oegentligheter via vår visselblåsningsfunktion. Där har du en viktig roll i att slå larm om du misstänker överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten. Din rapport kan ge oss en möjlighet att vidta förebyggande åtgärder samt att korrigera eventuella felaktigheter.

I första hand uppmuntrar NGM sina medarbetare att vända sig till sin närmsta chef eller den verkställande direktören för det fall överträdelser misstänks. Om du inte vill vara öppen med din identitet erbjuder vi en säker kanal för anonym rapportering. Du riskerar inte att drabbas av några konsekvenser på grund av att du rapporterar. Tjänsten tillhandahålls av den externa leverantören WhistleB.

Notera att du inte behöver ha bevis för din misstanke. Du behöver dock vara i god tro avseende det som du rapporterar.

För att lämna en anonym rapport, klicka här.