Funktioner

Best Price Match och Order Protection sparade investerare 31 miljoner kronor  fördelat på 277 000 avslut under 2016. I genomsnitt sparade investerare 110 kr per avslut när funktionerna aktiverades. 2015 sparade investerare 59 miljoner kronor fördelat på 338 000 avslut. I genomsnitt sparade investerare 174 kr när funktionerna aktiverats.

opm Order Protection
Ny funktion skyddar från avslut på avvikande kurser
Vi har, med start den 8 november 2016, introducerat en ny funktionalitet (Order Protection Mode, förkortat OPM) i vårt handelssystem som syftar till att skydda investerare från att göra avslut på avvikande kurser när market maker inte är närvarande i orderboken med både en köp- och säljkurs. Om market makern inte är i orderboken hamnar alla order i instrumentet istället i en så kallad Order Protection Auction (OPA). En OPA avslutas så snart market makern kommer in med köp- och säljkurs. Notera att det fortfarande är möjligt att handla innanför market makers spread så länge denne finns i orderboken med en köp- och en säljkurs. OPM-funktionen kommer framöver att vara aktiverad under hela handelsdagen.
Information om OPM och OPA i feeden för marknadsdata
Information om OPM är aktivt och om en OPA har triggats i ett instrument kommer att distribueras i feeden för marknadsdata och det går även att se det på instrumentets detaljvy på NGMs hemsida. Om OPM inte är aktiverat syns en röd flagga vid instrumentets symbol. På samma plats kommer en ikon med en blå hammare att visa om instrumentet är i en OPA. Notera för övrigt att market makerns köppris vid detaljvyn är markerat med grön färg och att market makerns säljpris är markerat med orange färg.
BEST PRICE MATCH
På NDX sker avslut till det för kunden mest fördelaktiga priset mot market makern.Detta är applicerbart vid t.ex. :

  • Flerdagsordrar
  • Kraftiga kursrörelser
  • Tillfällig frånvaro från market maker

Ett exempel när du ska sälja: Du äger en warrant och market makern erbjuder sig att köpa den för 3 kr och sälja den för 4 kr. Du har lagt en order att sälja din warrant för 5 kr. En kraftig kursrörelse sker och market makerns nästa pris är 6 kr mot 7 kr. På NDX får du här sälja din warrant för 6 kr, vilket är 1 kr mer än det du initialt var villig att sälja för. Brukligt och på många andra börser kommer du att sälja din warrant för 5 kr.

Ett exempel när du ska köpa: Du äger ett bull certifikat och market makern erbjuder sig att köpa certifikatet för 8 kr och sälja det för 9 kr. Du har lagt en order att köpa för 7 kr. En kraftig kursrörelse sker och market makerns nästa pris i certifikatet är 3 kr mot 4 kr. På NDX får du här köpa certifikatet för 4 kr, vilket är 3 kr mindre än det du initialt var villig att köpa till. Brukligt och på många andra börser kommer du att köpa ditt certifikat för 7 kr.

Sold Out Buy Back
Sold Out Buy Back (SOBB)

  • Orderstatus för slutsålda produkter samt för produkter där emittenten bedömer att det inte finns förutsättningar att ställa säljkurs
  • Endast Market Makern kan köpa instrumentet
  • Övriga innehavare kan endast sälja/exekvera till Market Makerns pris

Funktionens syfte är att förhindra handel till icke-marknadsmässiga priser.

KNOCK OUT BUY BACK
Få tillbaka restvärdet direkt i en knockad produkt!
För de produkter som knockats och det finns ett restvärde, kan emittenter nu välja att köpa tillbaka produkten under innevarande handelsdag. Det innebär för dig som investerare möjligheten att erhålla restvärdet direkt istället för att vänta 10 handelsdagar.Som innehavare av en knockad produkt med restvärde kan du endast sälja tillbaka till det pris emittenten erbjuder sig att köpa till. Produkttyper som denna funktion finns tillgänglig för är Mini Futures och Turbowarranter, där strike är skiljt från knock out nivå. Du ser om ett instrument har den aktiverade funktionen i instrumentets detalj vy.