Viktiga milstolpar i vår historia

2017

Den 15 september signerades ett Letter of Intent avseende stegvis förvärv av upp till 10 procent av aktierna i Privanet Group Oyj via en riktad emission. Efter godkännande från tillsynsmyndigheter genomfördes ett förvärv av 5 procent under december månad. Nuvarande and eventuellt ytterligare ägande i Privanet Group Oyj är en strategisk investering för NGM. Privanets och NGMs kombinerade tjänster kommer skapa ett unikt erbjudande för finska företag i olika stadier av deras tillväxt.

Från och med den 17 november handlas Spotlight Stock Markets aktier genom NGMs handelssystem Elasticia efter ett framgångsrikt byte från tidigare leverantören Nasdaq.

NGM och Boerse Stuttgart presenterade ett gemensamt erbjudande om parallellhandel för bolag noterade på NGM. Första bolag att utnyttja denna möjlighet var Ripasso Energy AB vars aktie togs upp till handel den 29 november.

Under 2017 genomfördes en stor mängd anpassningar av verksamhetens regelverk och handelssystem för att möte kraven i de europiska regelverken MiFID II (EU-direktiv) och MiFIR (EU-förordning).

2016

Under året 2016 expanderar NGM till Danmark med syftet att få ett komplett nordiskt erbjudande. Inledningsvis lanserar NGM sin verksamhet inom börshandlade produkter, även kallat ETP:er som exempelvis Bull & Bear-certifikat och Mini Futures.

Under hösten 2016 lanserar NGM den nya funktionen Order Protection Mode (OPM), i sitt handelssystem Elasiticia.  Order Protection Mode (OPM)  syftar till att skydda investerare från att göra avslut på avvikande kurser när Market Maker inte är närvarande i orderboken med både en köp- och säljkurs. För mer information om funktionerna klicka här.

I samband med  Nordic Structured Products & Derivatives Conference 2016 som  hölls i juni på Grand Hotel i Stockholm tilldelades NGM två prestigefyllda priser av SRP: ”Best Exchange, Nordics 2016” och ”Best Educational Initiative 2016.

Under 2016 noterade NGM 16 stycken nya bolag.

2015

Den schweiziska banken Vontobel blev medlem och emittent. Handeln med deras produkter inleddes i mitten på januari.

2014

Under 2014 lanserade vi som första börs i världen en intäktsdelning med våra bolag innebärande att vi började ge alla våra bolag 25 procent av den intäkt som i vanliga fall går till börsen när deras aktie handlas. Vi lanserade även marknadens första AIF-lista – Nordic AIF. Listan och noteringsprocessen specialanpassades för AIF-fonder, vilka fick nya regler i och med ett nytt EU-direktiv 2013.

Under hösten arrangerade vi vår årliga investerartävling (i Sverige kallad Investerar-SM) som numera är Nordens största tävling för investerare. Antalet deltagare var drygt 14 000 denna gång, vilket var en rekordsiffra!

Det var en även rekordstor handelsaktivitet under hösten och vi nådde ett nytt all-time-high både i antalet avslut och i omsättning. Handeln med börshandlade produkter (s.k. ETP:er) ökade kraftigt. Antalet avslut på den nordiska marknaden ökade med drygt 30 procent jämfört med 2013 och omsättningen ökade med ca 26 procent. Vi avslutade året med en marknadsandel i Norden på ca 80 procent.

Vi lanserar flera nya funktioner i vårt handelssystem, bl.a. Sold-Out-Buyback.

2013

Under 2013 öppnade vi marknadens första tillväxtarena för onoterade bolag – Nordic Pre Market. På plattformen förbereds onoterade bolag för en publik miljö. Anslutna bolag får bland annat genomgå utbildningar för att bli börsfähiga samtidigt som de får möjligheten att bygga upp sitt varumärke på finansmarknaden redan innan de noterar eller listar sig.

Under året lanserade vi även ETP Direkt – en daglig webb-tv sändning med nyhetsrapporting från marknaden. ETP Direkt arrangeras i samarbete med Nyhetsbyrån Direkt – av av Nordens största nyhetsbyråer.

2012

Under året fick vi flera nya börsmedlemmar, bland annat Nordea i Finland och de utländska bankerna och emittenterna BNP Paribas och Société Générale. Vi lanserade även en ny version av handelssystemet med den unika funktionen ”best price guarantee” som gynnar investerare som handlar med börshandlade produkter.

2011

Under året hade vi en intensiv handel i våra börshandlade produkter och vår markandsandel i Finland uppgick till över 50% – bara några månader efter att vi hade lanserat i landet. Under året tog även handeln i Bull & Bear-certifikat fart vilket till stor del berodde på att alltfler vill handla med guld och silver-certifikat.

Under 2011 lanserade vi även vår handelsplats NDX (Nordic Derivatives Exchange) i Norge. Instrumenten blev tillgängliga för bl.a. Nordnet och Netfonds kunder. NDX fanns nu etablerat i Sverige, Finland och Norge.

2010

2010 var ett spännande år. Vi lanserade både NDX i Finland och vårt egenutvecklade handelssystem NGM Elasticia. Systemet håller världsklass inom prestanda och driftsäkerhet och är bl.a. världens första börshandelssystem som använder de internationella standarderna FIX 5.0 och FAST 1.1. Funktionen quote validation introduceras, Handelssystemet uppskattades av ledande aktörer på marknaden och banade väg för ett stort antal nya noteringar och transaktioner. Systemet var en starkt bidragande orsak till att handeln för NDX-produkter kunde ta rejäl fart i Finland.

Under året utseddes en representant från vår börs till ordförande för organisationen Setipa. Organisationen startades för att förbättra samarbetet mellan marknadens emittenter och NGM tilldelades även en styrelseplats i den europeiska föreningen EUSIPA som arbetar för att skapa standardisering på marknaden för warranter.

2009

Under året lanserade vi en instrumentkategorisering inom strukturerade produkter för att skapa förståelse och transparens för produkterna. Kategoriseringen var resultatet av ett samarbete mellan sex länder i Europa.

Vi inledde också utbildningssatsningen NDX Education i syfte att utbilda investerare i handeln med börshandlade produkter. Utbildningen var en följetång på 40 delar.
På hösten lanserade vi en investerartävling kallad Investerar-SM i Sverige. Tävlingen lanserades sedan i Finland och Norge och blev Nordens största inom investeringar.

2008

Under året gick Börse Stuttgart, Tyskland största börs för privatkunder, in som ägare till vår börs. Börse Stuttgart är en av de största börserna i Europa och ger oss såväl ett starkt stöd som status internationellt.

2007

I början på 2007 lanserade vi Nordens första MiFID-anpassade lista – Nordic MTF. Listan skapades i och med det nya EU-direktivet MiFID som trädde i kraft 2007. Intresset för Nordic MTF växte i snabb takt och flera bolag listades under året.

Det var en mycket aktiv handel med börshandlade produkter under året och vi blev större än OMX gällande antal warranter och certifikat i Norden. Vår marknadsandel i Sverige nådde under året 70 procent. I samband med den starka tillväxten började vi arbeta med ett nytt handelssystem som skulle motsvara framtidens krav och förväntningar på nya lösningar.

2006

Handeln på vår börslista för aktier, NGM Equity, slog nytt omsättningsrekord.

Under året köpte vi även loss handelssystemet Tellus från den tidigare leverantören. Vi etablerade en grupp som började arbeta med utveckling och drift av systemet. Aktiviteten i handeln med börshandlade produkter fyrdubblades under året.

2004

2004 var ett framgångsrikt år för vår handelsplats för derivat, NDX, och flera avsiktsförklaringar tecknades med bl.a. Commerzbank, Carnegie och Société Générale. Innan årets slut hade de två sistnämnda genomfört sina första noteringar.

I slutet på året registrerades de första aktieindexobligationerna på NDX Bonds. Under året inleddes handeln med strukturerade produkter.

2003

2003 var ett viktigt år i vår historia. Under året blev vi Sveriges andra auktoriserade börs! Vi tilldelades full börsstatus av Finansinspektionen vilket gjorde att även institutionella investerare med placeringsförbehåll som börs kunde investera i våra noterade bolag. Under hösten fick vi även tillstånd att bedriva handel med obligationer och andra räntebärande värdepapper. I slutet på 2003 kunde vi därmed erbjuda handel i aktier, derivat och obligationer.

Under året startade vi äntligen derivathandeln på NDX efter en längre tids förarbete. Plattformen blev mycket konkurrenskraftig tack vare en stor lyhördhet gentemot kunderna samt en attraktiv prissättning

2002

Under 2002 påbörjade vi arbetet med att bygga upp NDX. Visionen var att plattformen skulle bli Nordens ledande marknadsplats inom derivathandel. Handelsbanken, den största aktören på derivat i Norden, var en av flera som tecknade ramavtal med NDX.

Som första börs började vi att erbjuda realtidskurser på vår webbplats

2001

Vi fick vårt nya namn Nordic Growth Market NGM Holding AB respektive Nordic Growth Market NGM AB. Vi hade tidigare hetat både Stockholm Börsinformation och IM InnovationsMarknaden (IM).

Under våren lämnade vi även in en ansökan om att erhålla full börsstatus till Finansinspektionen. Efter en noggrann process fick vi tillslut vårt tillstånd 2003.
För första gången någonsin kan tredje parts order management system (OMS) användas för handel mot oss.

2000

Under 2000 blev vi den näst största marknadsplatsen för aktier i Sverige efter Stockholmsbörsen AB och vi var en fullt auktoriserad marknadsplats under Finansinspektionens tillsyn. Genom auktorisationen erhöll vi en starkare ställning på den svenska värdepappersmarknaden.

Vi införde ett nytt handelssystem som var elektroniskt, orderdrivet och market maker-styrt. Systemet installerades hos de banker och fondkommissionärer som deltog i handeln hos oss. Det elektroniska handelssystemet syftade till att underlätta för nya tillväxtbolag att komma i kontakt med riskkapital. Den tidigare direkthandeln via telefon avskaffades fullt ut under sommaren då den inte längre ansågs motsvara de krav som marknaden ställde på en effektiv marknadsplats. Införandet av elektroniska handelssystem revolutionerade och effektiviserade hela värdepappersmarknaden.

I slutet på året var 61 bolag noterade hos oss.

1999

Under året lanserade vi en elektronisk distributionstjänst kallad NG News. Genom tjänsten fick bolag möjlighet att kommunicera direkt till marknaden via internet och e-mail som ett komplement till fax-utskick. Inom kort hade systemet en stor mängd samarbetspartners inom finansiell information.

I slutet på året hade vi närmare 80 noterade bolag.

1998

Under 1998 gick Stockholm Börsinformation ihop med IM InnovationsMarknaden (IM). I och med det samlades tre aktielistor för tillväxtbolag under ett och samma tak. Flera bolag noterades under året.

1984-1997

Vi har vårt ursprung i Stockholm Börsinformation som började bedriva börsliknande verksamhet i olika former 1984. Under åren 1995-1997 började SBI:s verksamhet att expandera rejält och 1997 uppgick antalet noterade bolag till nästan 60 st. Under den här perioden blev aktie- och fondsparande en ny folkrörelse i Sverige.