Disiplinærnemnd

NGM skal ifølge loven ha en disiplinærnemnd som håndterer saker knyttet til medlemmers og emittenters overtredelser av reglene som gjelder på børsen.

Disiplinærnemnden skal bestå av minst fem medlemmer, hvor formann og nestformann skal ha juridisk utdanning og dommererfaring. Av de øvrige medlemmene skal minst to ha god innsikt i forholdene på verdipapirmarkedet. Disiplinærnemndens medlemmer skal være uavhengige i forhold til børsen. NGMs disiplinærnemnd består av:

 

NGMs disiplinærnemnd består av:

  • Bo Svensson, Formann
  • Severin Blomstrand, Nestformann
  • Anders Ackebo, Medlem
  • Sigvard Heurlin, Medlem
  • Ulf Lindgren, Medlem
  • Bernt Magnusson, Medlem
  • Fredrik Palm, Medlem
  • Anna Ramel, Medlem
  • Alf-Peter Svensson, Medlem