Lenker

FINANSINSPEKTIONEN
Finansinspektionen er en myndighet som overvåker selskapene på finansmarkedet. På oppdrag fra det offentlige – Riksdagen og regjeringen – skal vi bidra til at finanssystemet fungerer effektivt og oppfyller kravet til stabilitet. Vi skal også legge til rette for et godt forbrukervern i finanssektoren.

www.fi.se

KOLLEGIET FÖR SVENSK BOLAGSSTYRNING
Kollegiets oppgave er å forvalte Svensk kod för bolagsstyrning og på andre måter fremme god selskapsledelse i svenske børsnoterte selskaper. Svensk kod för bolagsstyrning er en samling retningslinjer for god selskapsledelse som alle børsnoterte selskaper er forpliktet til å følge.

www.bolagsstyrning.se

AKTIEMARKNADSNÄMNDEN
Aktiemarknadsnämnden skal gjennom uttalelser, rådgivning og informasjon legge til rette for god skikk på det svenske aksjemarkedet.

www.aktiemarknadsnamnden.se

AKTIESPARARNA
Aktiespararna er en uavhengig interesseorganisasjon som overvåker aksjemarkedet. Aktiespararna møter ofte på de noterte selskapenes generalforsamlinger for å beskytte den vanlige aksjonær ved å ivareta minoritetsvernet og likebehandling.

www.aktiespararna.se

FINANSDEPARTEMENTET
På Finansdepartementets hjemmeside finnes informasjon om kommende lovgivning, høringssvar osv. på det finansielle området.

www.regeringen.se/finans

BOLAGSVERKET
Bolagsverket (BV) registrerer endringer i selskapets styre, selskapsordning, aksjekapital mm, og alle slike endringer må rapporteres til BV. Hos BV skal også finansrapporter, som f.eks. årsrapporter, registreres.

www.bolagsverket.se

RÅDET FOR FINANSIELL RAPPORTERING
Rådet jobber for å tilpasse og utvikle god rapporteringsskikk, samt regelmessig finansiell rapportering for selskaper med verdipapirer notert på et regulert marked i Sverige.

www.radetforfinansiellrapportering.se

FAR AKADEMI
Her finnes informasjon om bøker og utdanninger innen blant annet revisjon, rapportering, skattespørsmål og børsjus. FAR Akademi gir blant annet ut boken “Börsvolymen”, en årlig utgivelse med en samling av regler, forskrifter og selvregulering innen børsens område.

www.farakademi.se

EUROCLEAR SWEDEN
Euroclear Sweden (Euroclear) startet sin virksomhet i 1971 under navnet Värdepapperscentralen, mer kjent som VPC, og er fra 2008 en del av Euroclear group. Hos Euroclear bestiller selskapet blant annet aksjebøker og andre tjenester knyttet til generalforsamlinger.

www.ncsd.eu