Allmänna villkor

Genom att anmäla dig till denna tjänst får du via e-post ta del av information som bolaget distribuerar genom Nordic Growth Market NGM AB:s (”NGM”) distributionstjänst. NGM vidareförmedlar endast informationen. Bolaget är ensamt ansvarig för informationen och NGM ansvarar inte för skada (vare sig direkt eller indirekt) som kan drabba någon till följd av informationen.

En intresseanmälan om att få ta del av framtida erbjudanden om förvärv eller teckning av värdepapper i bolaget innebär att bolaget kan komma att skicka e-postmeddelanden till dig som innehåller sådana erbjudanden. Eventuell information om erbjudanden distribueras av bolaget helt utan inblandning eller insyn från NGM. Bolaget är ensamt ansvarig för efterlevnaden av samtliga lagar och regler som är tillämpliga för ett sådant erbjudande. NGM tar inte ansvar för några ekonomiska transaktioner som någon kan komma att genomföra på grund av informationen.

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta oss” längst upp på sidan.

Anmälningar till prenumerationer och investerartävlingar

Personuppgifter (namn, e-post och telefonnummer) som lämnas i samband med prenumerationer av pressreleaser, nyhetsbrev och informationsutskick och uppgifter om din prenumeration använder vi för att administrera din prenumeration och för framställande av statistik och analyser som används i NGMs verksamhet. Du kan alltid avanmäla dig från en prenumeration. När du inte längre är prenumerant tar vi bort de personuppgifter som behandlas för detta ändamål.

Personuppgifter (namn, e-postadress och i förekommande fall kön liksom andra kontaktuppgifter som efterfrågas) som lämnas i samband med anmälningen till investerartävlingar (t.ex. Investerar-SM) sparas fram till dess att du avanmäler dig. När du avanmäler dig så tar vi bort dessa personuppgifter. Du bör särskilt notera att när du anmäler dig till investerartävlingar blir du också prenumerant på våra utskick (se om detta ovan).

NGM KAN KOMMA ATT GÖRA DINA PERSONUPPGIFTER TILLGÄNGLIGA FÖR ANDRA BOLAG SOM NGM SAMARBETAR MED IFRÅGA OM ADMINISTRATION, PRESSRELASER, NYHETSBREV OCH INFORMATIONSUTSKICK, T.EX. NGM:S MEDLEMMAR, EMITTENTER ELLER UPPDRAGSTAGARE TILL NGM. DINA PERSONUPPGIFTER KAN OCKSÅ KOMMA ATT LÄMNAS UT TILL RELEVANTA BOLAG (T.EX. ARRANGÖRER, LOKALVÄRDAR OCH ADMINISTRATÖRER) I SAMBAN MED EN INVESTERARTÄVLING.

DIN E-POSTADRESS KAN I BEGRÄNSAD OMFATTNING ÄVEN KOMMA ATT ANVÄNDAS FÖR ATT ERBJUDA DIG TJÄNSTER FRÅN SAMARBETSPARTNERS TILL NGM.

Samtycke till marknadsföring med mera

Genom att anmäla dig som prenumerant för NGM:s pressreleaser, nyhetsbrev eller informationsutskick eller genom att anmäla dig som deltagare i en investerartävling samtycker du till att NGM via e-post kan skicka marknadsföring relaterad till NGM:s tjänster och/eller NGM:s medlemmars och emittenters produkter och tjänster liksom om investerartävlingar liksom till utlämnande av din e-postadress så som angivet ovan. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter och du får då inte längre någon marknadsföring från NGM. Hur du enklast avanmäler dig ska framgå av utskicken du får från oss.

Vänligen notera att NGM utöver vad som anges i denna generella information i olika sammanhang kan komma att inhämta ytterligare personuppgifter eller lämna information om viss särskild behandling av personuppgifter om dig.

Rätt att begära information

Vill du veta om NGM behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos NGM. Du har alltid rätt och att få uppgifter rättade.